Moje Konto     Koszyk

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Pure Little Thing

§ 1 Definicje

 • Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • Dostawa – usługa dostarczenia zamówionych Produktów Kupującemu zgodnie z zestawieniem dostępnych form dostawy i ich kosztów znajdującym się pod adresem https://purelittlething.pl/czas-i-koszty-dostawy/
 • Dowód zakupu – faktura lub paragon
 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
 • Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka i wybór sposobu Dostawy i Płatności
 • Klient lub Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym
 • Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami)
 • Konto – Usługa Elektroniczna polegająca na przypisaniu danemu Klientowi części Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać Zamówień, przeglądać historię Zamówień, edytować swoje dane adresowe i korzystać z innych usług Sklepu Internetowego
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Koszyk – lista Produktów wybranych przez Kupującego do Zamówienia
 • Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument, składający Zamówienie w Sklepie Internetowym
 • Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkty i Dostawę uwzględnione w Umowie Sprzedaży
 • Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych, dostępny pod adresem https://purelittlething.pl/polityka-prywatnosci/
 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym
 • Pure Little Thing – marka należąca do firmy DOTS Design Anna Osior zajmująca się projektowaniem i produkcją personalizowanych upominków, metryczek, organizerów i dekoracji do pokoi dziecięcych
 • Regulamin – niniejszy dokument
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem www.purelittlething.pl i na odpowiednich podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie
 • Sprzedający – Anna Osior prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DOTS Design Anna Osior, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą NIP 9462526764, REGON 387414687 i zarejestrowaną pod adresem ul. Zielone Wzgórze 7/37, 20-819 Lublin
 • Termin realizacji – podana w opisie Produktu w Sklepie Internetowym liczba dni roboczych wymagana do przygotowania Produktu do wysyłki
 • Towar – Produkt oferowany na sprzedaż w Sklepie Internetowym posiadający indywidualny opis, cenę i termin realizacji
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie Regulaminu
 • Usługi Elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego polegające na m.in. rejestracji i utrzymywaniu Konta Klienta, zawieraniu Umów Sprzedaży
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późniejszymi zmianami)
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone poprzez Formularz Zamówienia dostępny za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktów, rodzaj Płatności i wybór formy Dostawy, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 2. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.purelittlething.pl w zakładce Regulamin, co pozwala na zapoznanie się z nim w każdej chwili, jak również zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie.
 4. Kontakt ze Sprzedającym może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres mailowy hello@purelittlething.pl, poprzez Formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://purelittlething.pl/kontakt/ lub telefonicznie pod numerem + 48 606 323 009.
 5. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, a w szczególności ich opisy, wymiary oraz ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 7. Sprzedający informuje, że produkty oferowane w sklepie stanowią dekoracje do pokoi dziecięcych, mogą być też wykorzystywane jako rekwizyty do zdjęć, ale nie są zabawkami.
 8. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym mogą być używane przez dzieci wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 3 Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego obejmuje każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami dostępnymi w Sklepie Internetowym.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie stron internetowych.
 3. Sprzedający dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 4. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym wymagane jest wypełnienie i zatwierdzenie Formularza rejestracji dostępnego w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 5. W celu usunięcia Konta Klient powinien pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sprzedającego o woli jego usunięcia. Sprzedający potwierdza usunięcie Konta poprzez wiadomość e-mail wysyłaną na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta.
 6. Do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poza wymogami wymienionymi w § 3 pkt. 2 konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail.
 7. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim i zakładanie kilku Kont przez jednego Klienta.
 8. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Sprzedający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczeniu Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i do usunięcia Konta Klienta.
 9. Sprzedający informuje, że korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem pozyskania danych przez osoby nieuprawnione, dlatego zaleca się korzystania z programów antywirusowych.
 10. Wszystkie zdjęcia i teksty zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią własność firmy DOTS Design Anna Osior. Wykorzystywanie ich bez zgody właściciela jest zabronione.
 11. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym wykonywane są przez firmę DOTS Design Anna Osior na podstawie autorskich projektów, dlatego zabrania się ich kopiowania.
 12. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami dobrych praktyk korzystania z sieci Internet.

§ 4 Opis i prezentacja Produktów

 1. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego informowania Klientów o oferowanych Produktach. Opis Produktu musi jasno określać wymiary Produktu, cenę, kolor, możliwość personalizacji, czas realizacji Zamówienia.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań do dokładnego podania wymiarów Produktu, ale ze względu na własnoręczne wykonywanie z naturalnych materiałów mogą zdarzyć się niewielkie różnice.
 3. Elementy prezentowane wraz z Produktem w Sklepie Internetowym stanowią jedynie dekorację.  W opisie każdego Produktu jest określone, jakie elementy obejmuje cena.
 4. W przypadku Produktów wielowariantowych cena pojawia się po wybraniu danego wariantu.
 5. Kolory na zdjęciach zamieszczonych w Sklepie Internetowym mogą różnić się od rzeczywistych realizacji, w zależności od ustawień monitora.
 6. W opisie Produktu Sprzedający informuje o możliwości personalizacji danego Produktu oraz o zakresie personalizacji. Sprzedający udostępnia na stronie Produktu dostępne dla danego Produktu wzorniki, z których Kupujący może wybierać kolory i wzory. Dane wymagane do realizacji Zamówienia należy uzupełnić przed dodaniem Produktu do Koszyka. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy, które popełni uzupełniając pola. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu wyjaśnienia niejasności w wypełnionych polach – w tej sytuacji Sprzedający będzie starał się niezwłocznie skontaktować z Kupującym.
 7. W przypadku Produktów personalizowanych, których późniejsza odsprzedaż byłaby utrudniona (np. metryczka) w ich opisie Sprzedawca informuje o braku możliwości zwrotu.
 8. Niektóre produkty wymagają zatwierdzenia przez Kupującego projektu – informacja o tym znajduje się w opisie produktu. W takiej sytuacji w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych Sprzedający przesyła na adres mailowy Kupującego kilka projektów do wyboru. Realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedającego mailowej odpowiedzi od Kupującego z informacją o wyborze i akceptacji projektu.
 9. W opisie Produktu Sprzedający informuje o maksymalnym terminie realizacji dla danego Produktu.

§ 5 Ceny Produktów

 1. Ceny podawane w opisie Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów oraz obejmowania Produktów czasowymi promocjami. Zmiany nie dotyczą Zamówień złożonych wcześniej przed wejściem w życie powyższych zmian.
 3. Sprzedający ma prawo do udostępniania wybranym Klientom kodów rabatowych. Rabaty naliczane są w Koszyku po wpisaniu kodu rabatowego. Do skorzystania z danego rabatu może być konieczne spełnienie określonych warunków np. kwoty minimalnego zamówienia.
 4. W szczegółach akcji rabatowych i promocyjnych zawsze określone są ich zasady m.in. czas trwania, wyłączenia możliwości skorzystania, minimalne kwoty zakupów. Standardowo rabaty i promocje nie sumują się chyba, że ich zasady stanowią inaczej.

§ 6 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno przez zalogowanych Klientów (posiadających w Sklepie Internetowym założone Konto) jak również bez rejestracji poprzez jednorazowe podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia Kupujący powinien dodać Produkty do Koszyka, wybrać rodzaj Dostawy, wybrać rodzaj Płatności, prawidłowo uzupełnić dane do wysyłki, zaakceptować Regulamin i potwierdzić chęć zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 4. Do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący może modyfikować swoje Zamówienie. Po użyciu przycisku „Kupuję i płacę” Zamówienie uznaje się za złożone i nie ma juz możliwości wprowadzania w nim zmian.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Sprzedający potwierdza otrzymanie Zamówienia poprzez wiadomość e-mail wysłaną do Kupującego na adres podany przy składaniu Zamówienia.
 7. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku Płatności przelewem Umowa Sprzedaży zawierana jest po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie na koncie bankowym Sprzedającego – Klient otrzymuje poprzez e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru opcji płatności gotówkowej przy odbiorze Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia. 
 8. Sprzedający przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu Płatności za Zamówienie. Płatność gotówkowa przy odbiorze musi zostać uzgodniona ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia, wtedy Sprzedający rozpoczyna realizację Zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Zamówienia. W obu przypadkach o rozpoczęciu realizacji Zamówienia Kupujący jest informowany poprzez wiadomość e-mail.
 9. Termin realizacji wskazany jest w opisie Produktu. W przypadku, gdy Kupujący zamówi Produkty z różnymi terminami realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
 10. W sytuacji gdyby termin realizacji miał się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Sprzedajacy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Kupującego. Kupujący ma wtedy prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

§ 7 Warunki dokonywania Płatności

 1. Standardowo Płatność za Zamówienie odbywa się przelewem na konto bankowe Sprzedającego. Numer konta bankowego i dane do przelewu wysyłane są każdorazowo w wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia, jak również dostępne są w zakładce Dane Firmy na stronie Sklepu Internetowego.
 2. W tytule przelewu Kupujący powinien wpisać numer zamówienia. W przypadku złożenia kilku zamówień Kupujący zobowiązany jest do dokonania oddzielnej Płatności za każde Zamówienie podając odpowiedni numer każdego Zamówienia.
 3. Sprzedający przez 5 dni roboczych od chwili otrzymania Zamówienia oczekuje na wpłatę za złożone Zamówienie, w przeciwnym razie Zamówienie zostaje anulowane, a Umowę Sprzedaży uznaje się za niezawartą. 
 4. Sklep Internetowy nie oferuje możliwości Płatności za pobraniem.

§ 8 Warunki Dostawy

 1. Kupujący w momencie składania Zamówienia dokonuje wyboru formy Dostawy. Sprzedający standardowo oferuje 3 metody Dostawy: Firma Kurierska, Poczta Polska lub Paczkomat. Dostępne dla danego Zamówienia metody wysyłki aktualizują się w momencie uzupełnienia danych adresowych w Koszyku.
 2. Koszty i terminy Dostawy uzależnione są od wybranej formy Dostawy a ich aktualne zestawienie dostępne jest pod adresem https://purelittlething.pl/czas-i-koszty-dostawy/
 3. Koszt pakowania i Dostawy jest łączny dla całego zamówienia i jest widoczny po dodaniu produktów do Koszyka oraz wybraniu formy Dostawy.
 4. Koszty Dostawy z reguły ponosi Kupujący – wyjątkiem są zakupy powyżej 300 złotych oraz kupony rabatowe zapewniające darmową Dostawę.
 5. Koszty Dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie przed złożeniem Zamówienia. Ich wysokość uzależniona jest od kraju, do którego ma być dostarczona przesyłka oraz od gabarytów zamówionych Produktów. 
 6. Termin Dostawy liczy się od momentu zakończenia terminu realizacji Zamówienia.
 7. Kupujący ma możliwość wyboru opcji odbioru osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sprzedającym. Odbiór osobisty odbywa się w terminie i miejscu ustalonym pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 
 8. Sprzedający w opisie Produktu informuje o braku możliwości wyboru Dostawy Paczkomatem Towarów o gabarytach uniemożliwiających skorzystanie z tej formy Dostawy.
 9. Dostawa realizowana jest na adres do wysyłki podany w Formularzu Zamówienia.
 10. Do przesyłki Sprzedający dołącza Dowód Zakupu.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Zamówieniem. Konsument nie musi podawać przyczyny zwrotu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej woli przekazując mu jednoznaczne oświadczenie. Wzór oświadczenia udostępniony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu, ale Kupujący może użyć innego formularza pod warunkiem zachowania podobnej treści.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie i wysłane na adres: ul. Zielone Wzgórze 7/37, 20-819 Lublin lub mailowo poprzez pocztę elektroniczną na adres mailowy hello@purelittlething.pl
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał oświadczenie przed upływem wspomnianego powyżej terminu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Zamówieniem.
 5. Oryginał wypełnionego formularza wraz z paragonem/fakturą Kupujący powinien dołączyć do przesyłki zwrotnej.
 6. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Powinien zostać dobrze zabezpieczony i wysłany na adres Sprzedającego przesyłką rejestrowaną w ciągu 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 8. Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności łącznie z kosztami dostawy niezwłocznie po otrzymaniu i sprawdzeniu przesyłki zwrotnej. Sprzedający dokonuje zwrotu na konto bankowe Konsumenta podane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 10 Reklamacje

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad i posiadają 2-letnią gwarancję.
 2. Gwarancji nie podlegają drobne nierówności, sęki wynikające z cech drewna i będące efektem ręcznej produkcji pod warunkiem, że nie wpływają one na funkcjonalność produktów.
 3. W celu złożenia reklamacji Konsument powinien zawiadomić Sprzedawcę o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedającego podany w Regulaminie.
 4. Wzór formularza reklamacyjnego udostępniony jest w załączniku nr 2 do Regulaminu, ale Kupujący może użyć innego formularza pod warunkiem zachowania podobnej treści. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji (opis produktu, rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania Klienta związane z reklamacją. Do reklamacji Klient może dołączyć zdjęcia Produktu z widoczną wadą, co może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 5. Konsument może żądać wymiany produktu na wolny od wad, usunięcia wady, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Konsument nie może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedający może odmówić wymiany lub naprawy Produktu, jeśli nie jest on już dostępny w ofercie Sklepu Internetowego. 
 7. W przypadku, gdy dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedającego, Kupujący ma obowiązek odesłać Towar na adres Sprzedającego podany w Regulaminie. Oryginał wypełnionego formularza wraz z paragonem/fakturą Kupujący powinien dołączyć do przesyłki.
 8. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania kompletnego zgłoszenia. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w Formularzu reklamacyjnym.
 9. W zakresie nieuregulowanym poniższymi zapisami Regulaminu zastosowanie ma Kodeks Cywilny.

§ 11 Reklamacje Usług Elektronicznych

 1. Klient może zgłosić Sprzedającemu reklamację związaną ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. Reklamacje należy kierować do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w Regulaminie.
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko oraz opisać zaistniały problem. 
 4. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia. Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w Formularzu reklamacyjnym.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych przekazanych przez Kupujących podczas korzystania ze Sklepu jest Anna Osior, zwana w Regulaminie również Sprzedającym. Administrator Danych Osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie ich zgody oraz wyłącznie w zakresie jaki jest uzasadniony umownym lub prawnym obowiązkiem. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu.
 2. Przetwarzanie oraz ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami).
 3. Podanie danych osobowych, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana. Niepodanie wymaganych danych spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. 
 5. Dane osobowe Klienta będą udostępniane wyłącznie odbiorcom danych zaangażowanym w obsługę Sklepu Internetowego, takim jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu lub dostawca usługi poczty elektronicznej.
 6. Na potrzeby realizacji Zamówienia zbierane są następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko/nazwa firmy – niezbędne do wystawienia Dowodu Zakupu
 • Adres rozliczeniowy – niezbędny do wystawienia Dowodu Zakupu
 • Adres do wysyłki – niezbędny do zaadresowania przesyłki
 • Adres e-mail – niezbędny do komunikacji pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w związku z realizacją Zamówienia
 • Numer telefonu – niezbędny do kontaktu ze strony firm kurierskich oraz do skorzystania z usługi paczkomatu, wykorzystywany przez Sprzedającego wyłącznie do próby kontaktu w razie konieczności ustalenia szczegółów Zamówienia.
 1. Szczegóły dotyczące zasad zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia oraz z korzystaniem ze Sklepu zostały zawarte w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik nr 2 Regulaminu i jest dostępna pod adresem: https://purelittlething.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Konsument uprawniony jest do następujących form dochodzenia swoich roszczeń:
 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
 • bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym udzielana przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl,
 • złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/; platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Informacje o sposobach i trybach rozpoczęcia procedury pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zawarte są na stronie www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie Internetowym w zakładce Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 4. Regulamin ma na celu ochronę praw zarówno Kupującego, jak i Sprzedającego. W sytuacji gdyby jakikolwiek przepis Regulaminu był niezgodny z obowiązującym prawem Sprzedający zobowiązuje się podporządkować i dostosować Regulamin do obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Regulamin Sklepu Internetowego Pure Little Thing – Pobierz (PDF) »

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy – Pobierz (PDF) »

Załącznik nr 2 – Formularz Reklamacyjny – Pobierz (PDF) »

Załącznik nr 3 – Polityka Prywatności – Pobierz (PDF) »

Data ostatniej aktualizacji 02.11.2020

0