Moje Konto     Koszyk

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w Sklepie Internetowym Pure Little Thing

Szanując Twoją prywatność chcemy byś miał możliwość zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Sklep Internetowy Pure Little Thing. Jeśli zamierzasz założyć Konto Klienta lub złożyć Zamówienie będziemy potrzebowali, żebyś podał nam swoje dane osobowe. Nasza Polityka Prywatności uwzględnia wytyczne RODO, czyli Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, więc możesz być spokojny, że Twoje dane są dostatecznie chronione. My ze swojej strony zobowiązujemy się do zachowanie poufności pozyskanych danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Polityki Prywatności.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją przedstawioną w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe definiowane są zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO i oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 2 Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klientów jest Anna Osior prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DOTS Design Anna Osior, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą NIP 9462526764, REGON 387414687 i zarejestrowaną pod adresem ul. Zielone Wzgórze 7/37, 20-819 Lublin.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:
 • telefonicznie: + 48 606 323 009 
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: hello@purelittlething.pl
 • za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zielone Wzgórze 7/37, 20-819 Lublin

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe w Sklepie Internetowym zbierane są poprzez Formularze uzupełniane przez Użytkowników:
 • Formularz Rejestracji – w celu założenia Konta Klienta konieczne jest uzupełnienie Formularza Rejestracji. Założenie konta odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego i jest usługą świadczoną drogą elektroniczną. Użytkownik powinien podać: imię, nazwisko, adres e-mail i ustanowić hasło do logowania do swojego Konta. Bez podania powyższych danych Rejestracja nie będzie możliwa. Swoje dane przypisane do konta w każdej chwili Użytkownik może zmodyfikować z wykorzystaniem opcji dostępnych po zalogowaniu się do Konta. W każdej chwili Użytkownik może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem danych osobowych Użytkownika z bazy. Usunięcie Konta nie skutkuje  jednak usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu Zamówień.
 • Formularz Zamówienia – w celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym Klient jest zobowiązany podać swoje dane osobowe wymagane do realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Konieczne jest podanie: imienia, nazwiska, nazwy firmy (dotyczy Klientów firmowych), adresu rozliczeniowego, adresu do wysyłki (jeśli jest inny niż rozliczeniowy), adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli wcześniej zostało założone Konto wystarczy się zalogować używając adresu e-mail lub nazwy Użytkownika i swojego hasła. Oprócz danych osobowych przechowywane są również dane dotyczące Zamówienia, m.in. przedmiot i wartość Zamówienia, data złożenia Zamówienia, wybrany sposób Dostawy i Płatności. Administrator przechowuje dane dotyczące Zamówienia przez cały okres jego realizacji, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami oraz dla zachowania terminów wskazanych przepisami prawa m.in. obowiązku przechowywania faktur.
 • Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Sprzedającego i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci podpisu (Użytkownik może podać: imię, imię i nazwisko, nazwę Użytkownika itp.), adresu e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Klientem. Po zakończeniu kontaktu dane mogą być archiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
 • Formularz Reklamacji – wymagany w przypadku chęci skorzystania z przysługującej gwarancji. W tym celu należy wypełnić Formularz Reklamacji będący załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego lub skorzystać z innego druku zawierającego zbliżony zakres danych. Do złożenia reklamacji wymagane są: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego (w przypadku żądania zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury reklamacyjnej oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.
 • Formularz odstąpienia od Umowy – wymagany w przypadku chęci skorzystania z przysługującego prawa do odstąpienia od Umowy. W tym celu należy wypełnić Formularz „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego lub skorzystać z innego druku zawierającego zbliżony zakres danych. Do złożenia oświadczenia wymagane są: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zwrotu Towaru. Dane będą przechowywane w celu realizacji procedury odstąpienia od Umowy oraz w celach archiwalnych i obrony przed roszczeniami.
 1. Administrator danych osobowych w Sklepie Internetowym przetwarza dane osobowe w następujących celach i na podstawie poniższych przepisów prawnych:
 • zawarcie i wykonanie Umowy Sprzedaży (art. 6 ust.1 lit.b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 • zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych (art. 6 ust.1 lit.b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 • wystawienie faktury, rachunku i spełnienie innych obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 • rozpatrzenie reklamacji i/lub roszczeń związanych z Umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa),
 • kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy),
 • kontakt poprzez Formularz Kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Klienta wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu ze Sprzedającym),
 • przesłanie oferty na prośbę Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),
 • wykorzystywanie cookies w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Klienta wyrażona po wejściu na stronę internetową Sklepu),
 • tworzenie statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego m.in. najczęściej wyświetlanych Produktów, historii wyszukiwania – (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Klienta wyrażona po wejściu na stronę internetową Sklepu oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora),
 • organizowanie konkursów, powiadomienie o wygranej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Klienta wyrażona poprzez wzięcie udziału w konkursie, na zasadach określonych każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu).

§ 4 Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania:
 • w związku z realizacją umowy (np. Umowy Sprzedaży) – przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu do czasu przedawnienia roszczeń z nią związanych,
 • w związku z obowiązkiem prawnym – przez okres wymagany przez przepisy prawa (w tym prawa podatkowego) np. czas przechowywania dokumentów księgowych,
 • w przypadku danych uzyskanych na podstawie zgody Klienta – do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych, ale nie dłużej niż zrealizowanie celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda.
 1. W przypadkach, w których dane są przetwarzane dla kilku celów jednocześnie obowiązuje okres dłuższy, który pozwoli na wywiązanie się Sprzedającego ze wszystkich ciążących na nim obowiązków.
 2. W przypadku wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, dane osobowe nie mogą być dłużej wykorzystywane do celów marketingowych, ale mogą być przetwarzane m.in. dla celów podatkowych i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Dane osobowe mogą zostać usunięte w przypadku ich zdezaktualizowania lub utraty przydatności – dotyczy to głównie danych analitycznych i statystycznych.

§ 5 Dobrowolność podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale może stanowić konieczny warunek do skorzystania z określonych usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 2. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości skorzystania z następujących usług:
 • założenie Konta Klienta poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji (wymagane imię, nazwisko, adres e-mail, hasło),
 • złożenie Zamówienia (również bez zakładania Konta Klienta, jednorazowo wymagane jest podanie danych: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, telefon kontaktowy),
 • podgląd statusu realizacji Zamówienia i historii Zamówień (konieczne jest posiadanie Konta Klienta),
 • korzystanie z kuponów promocyjnych (w niektórych przypadkach konieczne jest posiadanie Konta Klienta),
 • wzięcie udziału w konkursie (konieczne jest podanie danych wymaganych w warunkach uczestnictwa w konkursie),
 • kontakt poprzez formularz kontaktowy (wymagane podanie adresu e-mail i podpisu – zależy od Klienta, może być imię, imię i nazwisko, nazwa Użytkownika itp.).

§ 6 Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że dane osobowe udostępnione w Sklepie Internetowym przez Klientów nigdy nie zostaną sprzedane ani wymienione z innymi podmiotami w celach marketingowych.
 2. Przekazanie danych odbiorcom zewnętrznym może nastąpić wyłącznie w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Sklepu Internetowego i świadczenia usług na rzecz Klientów. W związku z powyższym poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Klientów:
 • podmioty realizujące Dostawę przesyłek (Poczta Polska S.A., firma kurierska),
 • dostawca hostingu,
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego,
 • biuro księgowe.
 1. W prawnie uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym takim jak: Policja, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Urząd Ochrony Danych Osobowych lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 7 Uprawnienia Klientów w zakresie ochrony swoich danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z usług Sklepu Internetowego i w związku z tym jakie jego dane będą przetwarzane. 
 2. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego i przetwarzaniem danych Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do treści swoich danych, 
 • prawo sprostowania danych – jeśli podane zostały niepełne lub nieprawidłowe dane Klient może zgłosić do Administratora z prośbę o sprostowanie danych lub poprawić/uzupełnić je samodzielnie po zalogowaniu do swojego Konta Klienta,
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania – jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio zgoda została wyrażona – nie ma to wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 1. Klient w celu skorzystania ze swoich uprawnień powinien skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną na adres hello@purelittlething.pl. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia. 
 2. Klientowi zawsze przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli jego dane były przetwarzane w sposób niezgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

§ 8 Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by zapewnić właściwą ochronę danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, nieuprawnioną modyfikacją, utraceniem i zniszczeniem, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych połączenia są szyfrowane, a Sklep Internetowy działa w oparciu o certyfikat SSL.
 3. Jednocześnie Użytkownik jest zobowiązany do dochowania staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych poprzez nieujawnianie nikomu swoich danych do zalogowania oraz stosowanie właściwego oprogramowania antywirusowego.
 4. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane na stronach zewnętrznych, do których prowadzą niektóre odnośniki umieszczone w Sklepie Internetowym. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i polityką prywatności tych stron we własnym zakresie.

§ 9 Informacja o plikach Cookies

 1. Administrator oświadcza, że Sklep Internetowy korzysta z plików Cookies (tzw. „ciasteczek”).
 2. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach (np. komputerze, tablecie, smartfonie) osób odwiedzających różne strony internetowe. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określony czas ich przechowywania oraz nadany mają unikalny numer.
 3. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
 • ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego np. zapamiętywanie zawartości koszyka,
 • zapamiętywanie ustawień Sklepu Internetowego przy kolejnych wizytach,
 • poprawa szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • zbieranie anonimowych statystyk do analizy sposobów korzystania ze Sklepu Internetowego,
 • zapewnienie optymalnego działania Sklepu Internetowego,
 • umożliwienie korzystania z funkcji społecznościowych,
 • dostosowywanie funkcjonalności Sklepu Internetowego do potrzeb Użytkowników.
 1. Informacje zbierane w ramach plików Cookies są anonimowe i nigdy nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników.
 2. Podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym wyświetlana jest informacja o stosowaniu plików Cookies. Użytkownik może nie wyrazić zgody na ich wykorzystanie opuszczając Sklep Internetowy lub zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Brak zmiany ustawień i dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza wyrażenie zgody na używanie plików Cookies zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wycofać uprzednio wyrażoną zgodę usuwając pliki Cookies i blokując ich wykorzystanie w przyszłości.
 3. Użytkownik może zarządzać plikami Cookies w swojej przeglądarce internetowej zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję

Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję

Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję

Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję

Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję

 1. Administrator informuje, że ograniczenie wykorzystania lub całkowite zablokowanie plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego.
 2. W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są dwa rodzaje plików Cookies: sesyjne (usuwane każdorazowo po zamknięciu przeglądarki internetowej) i trwałe (przechowywane w urządzeniu Użytkownika, aż do momentu ich usunięcia).
 3. Administrator informuje, że oprócz własnych plików Cookies Sklep Internetowy wykorzystuje również pliki Cookies podmiotów trzecich np. serwisów społecznościowych. Dzięki temu Użytkownik może udostępnić treści lub obserwować profil w serwisie społecznościowym. 
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa, obowiązki, czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.
 5. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami Cookies są dostępne w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej oraz na stronie internetowej Wikipedii.

§ 10 Logi serwera

 1. Niezależnie od plików Cookies korzystanie ze Sklepu Internetowego wiąże się z  przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep Internetowy. Każde zapytanie skierowane do serwera automatycznie zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi serwera mogą zawierać informacje takie jak: adres IP Użytkownika, data i czas dostępu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym Użytkownika.
 3. Informacje zapisane w logach serwera mają charakter zbiorczy i anonimowy – nie są w żaden sposób wykorzystywane do identyfikacji konkretnych Użytkowników.
 4. Logi serwera służą wyłącznie do administrowania Sklepem Internetowym i wykrywania ewentualnych problemów z pracą serwera, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza administratorami serwera.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Konieczność aktualizacji Polityki Prywatności może być związana z rozwojem funkcjonalności w Sklepie Internetowym lub zmianami przepisów prawa. Jej aktualna wersja zawsze jest dostępna do wglądu w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu Internetowego oraz jako Załącznik nr 3 Regulaminu. Na końcu Polityki Prywatności zawsze znajduje się data publikacji aktualnego dokumentu.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub pytań dotyczących Polityki Prywatności swoje uwagi można zgłaszać do Administratora poprzez pocztę elektroniczną na adres hello@purelittlething.pl.
0